KREAS (2018-2022)

KREAS je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Projekt je udělen pro období 2018-2022. Jeho nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vymezená v  rámci výzvy jako Vědecké a vývojové centrum (VaV Centrum), které oborově pokrývá hlavní oblasti výzkumu fakulty, a jako takové tvoří hlavní výzkumnou agendu platformy tří výzkumných center (viz hrc.ff.cuni.cz). Hlavním řešitelem je mezinárodně uznávaná lingvistka doc. Mirjam Fried. 

V rámci projektu KREAS jsem jedním z klíčových pracovníků uvnitř výzkumné skupiny WP2.1 Jazyk a komunikace se zaměřením především na diachronní aspekty jazykové variability. V široce pojatém rámci gramatikalizační teorie se zabývám různými projevy morfologizace (proměny fonologicky aktivních procesů na morfologické prostředky; vývoj a systémy pomocných sloves, např. vývoj slovesných perifrází apod.). Vedle diachronního výzkumu bude pozornost věnována i synchronním aspektům, a to jak na příkladu jednotlivých románských jazyků studovaných izolovaně, tak rovněž v konfrontaci s češtinou. Podílím se tedy i na aktivitách spojených s tvorbou a využitím paralelních korpusů. Vedle publikační činnosti (články, kapitoly v monografiích a recenzovaných sbornících) se budu účastnit významných mezinárodních konferencí (věnovaných především morfologii). Na domácí půdě budu výrazně participovat na organizaci konferencí, workshopů a doktorských škol.