Slovotvorba v italštině od 16. do 20. století (2012-2014)

GAČR  P406/12/0450 – Slovotvorba v italštině od 16. do 20. století (doba řešení: 3 roky, 2012 – 2014); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt o slovotvorbě v italštině od 16. do 20. století, schválený GAČR na roky 2012-2014, byl pokusem o zaplnění mezery mezi hlavními studiemi věnovanými italské slovotvorbě (tj. na jedné straně Salvi-Renzi, Grammatica dell’italiano antico, 2010, kap. 41, a na straně druhé Grossmann-Rainer, La formazione delle parole in italiano, 2004).

Cílem grantového úkolu bylo totiž pokrýt období, které dosud nebylo zkoumáno in extenso. Obsahem projektu byl částečný popis hlavních změn ve slovotvorném systému, které lze vystopovat právě v tomto období. Toto časové rozmezí je totiž charakterizováno první kodifikací literární italštiny a konstitucí její národní podoby.

Zvláštní pozornost byla věnována změnám v produktivitě některých procesů, vzniku nových „disponibilních“ postupů (stejně tak jako ústupu jiných procesů), jako je vzestup sufixu -zione, postupná ztráta sufixu -gione nebo nárůst produktivity verbonominálních kompozit typu portalettere.

Hlavním výstupem je kromě několika konferenčních příspěvků a článků (jako např. Verb-noun compounds in Italian from the 16th century onwards: an increasing exploitation of an available word-formation pattern, uveřejněný v prestižním časopise Morphology) zejména závěrečná, italsky psaná monografie La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell’italiano tra il Cinquecento e l’Ottocento. Praha: Karolinum 2015.

Projekt hodnocen jako splněný.