Obecná lingvistika + seminář

Od ak. r. 2011/2012 kurz realizován jako povinně volitelný předmět Obecná lingvistika + seminář (ASZRS0009, ASZRS0010) pro 2. ročník navazujícího magisterského studia (hispanistiky, fr. filologie, italianistiky a lusobraz. studií)

Cyklus přednášek rozdělen na dva základní bloky: 1. propedeutický/metodologický (metodologie vědy, analytická filosofie, korpusová lingvistika) a 2. vlastní obsah přednášek, jejichž cílem je stručně seznámit posluchače s novými trendy lingvistiky, především 80. a 90. let (pragmatika, GB-teorie a Minimalistický program, Teorie optimality, kognitivní lingvistika aj.)

Náplní semináře je četba příslušných textů (texty ke stažení budou průběžně zveřejňovány)

Tematické okruhy přednášek:

 1. Metodologie vědy a lingvistika 
 2. Filosofie jazyka
 3. Pragmatika
 4. Korpusová lingvistika
 5. Kognitivní lingvistika
 6. Generativní lingvistika
 7. Teorie optimality
 8. Současné teorie flexe 

Anotace k jednotlivým okruhům:

 1. Metodologie vědy a lingvistika. Úvod do „logiky vědeckého zkoumání”: indukce, dedukce, verifikace, falsifikace, struktura vědeckých teorií, povaha hypotéz. Problémy metodologie lingvistiky. Základní literatura: K. Popper (1959, 1969, 1972), T. Kuhn (1962).
 2. Analytická filosofie. Stručný přehled dějin analytické filosofie: a) Frege, Russell, Carnap; b) Wittgenstein, Quine, Brandom atd.. „Postanalytická” filosofie jazyka. Inferencialismus. Základní literatura: L. Wittgenstein (1951), J. Peregrin (1999; 2005), R. Brandom (1994; 2000).
 3. Pragmatika. Definice a pojmy pragmatiky: deixe, konverzační implikatury, presupozice, teorie mluvních aktů (speech acts), struktura konverzace. Základní literatura: S. C. Levinson (1983; 2000), J. L. Austin (1962), J. R. Searle (1969)
 4. Korpusová lingvistika. Definice a typologie korpusů. Prezentace významných korpusů (ČNK, BNC, La Repubblica aj.). Projekt InterCorp – budování paralelních korpusů na FF UK. Základní pojmy korpusové lingvistiky: zpracování textů, značkování, lemmatizace atd. Statistické funkce: MI-score, T-score, frekvence. Speciální případy: kvantitativní zachycení produktivity v korpusu apod. Základní literatura: Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. FF UK, Praha 2000. Jak využívat Český národní korpus. Studijní příručka. Lidové noviny, Praha 2005.
 5. Kognitivní lingvistika. Kognitivní gramatika. Sémantika prototypu a stereotypu. Psycholingvistika a problematika akvizice mateřského jazyka. Základní literatura: R. W. Langacker (1987; 1991), G. Kleiber (1990; 1994; 1999), E. Clark (2003), P. Bloom (2000).
 6. Generativní lingvistika. Vývoj generativní gramatiky 80. a 90. let: Teorie nadřazení a vázání. Minimalistický program. Generativismus a lexikální sémantika: „Generativní lexikon“. Derivační morfologie. Generativistické teorie slovotvorby. Lexikalistické teorie slovotvorby. Konstrukční morfologie D. Corbinové. Základní literatura: L. Haegeman (1994), N. Chomsky (1992; 2000), Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002), J. Pustejovsky (1995), M. Aronoff (1976; 1994, 2001), R. Lieber (1992; 2004), S. Scalise (1984; 1994), D. Corbin (1987).
 7. Teorie optimality. OT mimo fonologii – syntax, morfologie (slovotvorba) a pragmatika. Základní literatura: P. Sgall & J. Panevová & E. Hajičová (2002), D. Archangeli & D. Terence Langendoen (eds.) (1997), A. Prince & P. Smolensky (1993).
 8. Úvod do současných morfologických teorií, především Paradigm Function Morphology (Stump 2001; 2016). Tradiční pojem analogie ve světle nových přístupů a románské jazyky (Maiden 2011 aj.)

Doporučená literatura pro studenty (náplní semináře; úryvky textů budou k dispozici ke stažení):

Ad 1. → Kuhn, T. (1962) Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (český překl. 1996); Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997); nové též Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha: Karolinum (2009)

Ad 2. → Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filozofie, Praha: Filosofia; Wittgenstein, L. (1951) Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia

Ad 3. → Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000); Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press (ital. překlad: La pragmatica, Bologna: il Mulino 1985; špan. překlad: Pragmática, Barcelona, Teide, 1989)

Hanks, P. Types of Speech Acts.  In New Work on Speech Acts, edited by Daniel Fogal, Daniel Harris, and Matt Moss, Oxford University Press, 2018, s. 123-143. (K dispozici pdf rukopisná verze ze stránky P. Hankse)

Ad 4. → Baroni, M. Distributions in text. In Anke Lüdeling and Merja Kytö (eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook, vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009, s. 803-822

Ad 5. → Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci (český překlad Praha: Triáda, 2006); Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press)

Ad 6. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum; Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell)

Ad 7. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum (s. 74 – 79); Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 – 169; Štichauer, P. (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70, č. 1, 2009, s. 36-48.

Ad 8. → Teorie flexe, PFM; Stump 2001; 2016; Spencer 2013; Aronoff 1994.