Obecná lingvistika + seminář

Od ak. r. 2011/2012 kurz realizován jako povinně volitelný předmět Obecná lingvistika + seminář (ASZRS0009, ASZRS0010) pro 2. ročník navazujícího magisterského studia (hispanistiky, fr. filologie, italianistiky a lusobraz. studií)

Cyklus přednášek rozdělen na dva základní bloky: 1. propedeutický/metodologický (metodologie vědy, analytická filosofie, korpusová lingvistika) a 2. vlastní obsah přednášek, jejichž cílem je stručně seznámit posluchače s novými trendy lingvistiky, především 80. a 90. let (pragmatika, GB-teorie a Minimalistický program, Teorie optimality, kognitivní lingvistika aj.)

Náplní semináře je četba příslušných textů (texty ke stažení budou průběžně zveřejňovány)

Tematické okruhy přednášek:

 1. Metodologie vědy a lingvistika – handout č. 1; handout č. 2
 2. Filosofie jazyka – handout
 3. Pragmatika – handout č. 1; handout č. 2
 4. Korpusová lingvistika – handout č. 1; handout č. 2; handout č. 3
 5. Kognitivní lingvistika –  handout č. 1; handout č. 2
 6. Generativní lingvistika – handout č. 1, handout č. 2; handout č. 3
 7. Teorie optimality – handout č. 1; handout č. 2
 8. Současné teorie flexe – handout č. 1; handout č. 2

Anotace k jednotlivým okruhům:

 1. Metodologie vědy a lingvistika. Úvod do „logiky vědeckého zkoumání”: indukce, dedukce, verifikace, falsifikace, struktura vědeckých teorií, povaha hypotéz. Problémy metodologie lingvistiky. Základní literatura: K. Popper (1959, 1969, 1972), T. Kuhn (1962).
 2. Analytická filosofie. Stručný přehled dějin analytické filosofie: a) Frege, Russell, Carnap; b) Wittgenstein, Quine, Brandom atd.. „Postanalytická” filosofie jazyka. Inferencialismus. Základní literatura: L. Wittgenstein (1951), J. Peregrin (1999; 2005), R. Brandom (1994; 2000).
 3. Pragmatika. Definice a pojmy pragmatiky: deixe, konverzační implikatury, presupozice, teorie mluvních aktů (speech acts), struktura konverzace. Základní literatura: S. C. Levinson (1983; 2000), J. L. Austin (1962), J. R. Searle (1969)
 4. Korpusová lingvistika. Definice a typologie korpusů. Prezentace významných korpusů (ČNK, BNC, La Repubblica aj.). Projekt InterCorp – budování paralelních korpusů na FF UK. Základní pojmy korpusové lingvistiky: zpracování textů, značkování, lemmatizace atd. Statistické funkce: MI-score, T-score, frekvence. Speciální případy: kvantitativní zachycení produktivity v korpusu apod. Základní literatura: Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. FF UK, Praha 2000. Jak využívat Český národní korpus. Studijní příručka. Lidové noviny, Praha 2005.
 5. Kognitivní lingvistika. Kognitivní gramatika. Sémantika prototypu a stereotypu. Psycholingvistika a problematika akvizice mateřského jazyka. Základní literatura: R. W. Langacker (1987; 1991), G. Kleiber (1990; 1994; 1999), E. Clark (2003), P. Bloom (2000).
 6. Generativní lingvistika. Vývoj generativní gramatiky 80. a 90. let: Teorie nadřazení a vázání. Minimalistický program. Generativismus a lexikální sémantika: „Generativní lexikon“. Derivační morfologie. Generativistické teorie slovotvorby. Lexikalistické teorie slovotvorby. Konstrukční morfologie D. Corbinové. Základní literatura: L. Haegeman (1994), N. Chomsky (1992; 2000), Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002), J. Pustejovsky (1995), M. Aronoff (1976; 1994, 2001), R. Lieber (1992; 2004), S. Scalise (1984; 1994), D. Corbin (1987).
 7. Teorie optimality. OT mimo fonologii – syntax, morfologie (slovotvorba) a pragmatika. Základní literatura: P. Sgall & J. Panevová & E. Hajičová (2002), D. Archangeli & D. Terence Langendoen (eds.) (1997), A. Prince & P. Smolensky (1993).
 8. Úvod do současných morfologických teorií, především Paradigm Function Morphology (Stump 2001; 2016). Tradiční pojem analogie ve světle nových přístupů a románské jazyky (Maiden 2011 aj.)

Doporučená literatura pro studenty (náplní semináře; úryvky textů budou k dispozici ke stažení):

Ad 1. → Kuhn, T. (1962) Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (český překl. 1996); Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997); nové též Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha: Karolinum (2009)

Úryvky ke stažení:

Kuhn, Struktura vědeckých revolucí

Popper, Logika vědeckého zkoumání

Popper, Objective Knowledge

Ad 2. → Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filozofie, Praha: Filosofia; Wittgenstein, L. (1951) Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia

Úryvky ke stažení:

Wittgenstein, Filosofická zkoumání

Ad 3. → Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000); Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press (ital. překlad: La pragmatica, Bologna: il Mulino 1985; špan. překlad: Pragmática, Barcelona, Teide, 1989)

Úryvky ke stažení:

Levinson, Presumptive Meanings

Austin, Jak udělat něco slovy

Searle, Speech Acts, s. 57-61

Searle, Taxonomy of illocutionary acts (1979)

Hanks, P. Types of Speech Acts.  In New Work on Speech Acts, edited by Daniel Fogal, Daniel Harris, and Matt Moss, Oxford University Press, 2018, s. 123-143. (K dispozici pdf rukopisná verze ze stránky P. Hankse)

Ad 4. → Baroni, M. Distributions in text. In Anke Lüdeling and Merja Kytö (eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook, vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009, s. 803-822

Článek ke stažení (z www M. Baroniho):

Baroni, Distributions in text

Ad 5. → Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci (český překlad Praha: Triáda, 2006); Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press)

Text ke stažení:

Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci, kap. 6

Bloom, How children learn the meanings of words

Ad 6. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum; Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell)

Haegeman,  Introduction to Government and Binding Theory, s. 135-138

Jackendoff, Foundations of Language, 2002, s. 118-120

Ad 7. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum (s. 74 – 79); Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 – 169; Štichauer, P. (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70, č. 1, 2009, s. 36-48.

Kramer, The Phonology of Italian, s. 73-81

Ad 8. → Teorie flexe, PFM; Stump 2001; 2016; Spencer 2013; Aronoff 1994

Spencer, 2013, Lexical Relatedness

Bonami, 2017 – prezentace z přednášky 11. dubna 2017 (PFM na příkladu francouzské konjugace)