Vývoj italštiny I/II

Přednáška sleduje dva hlavní teoretické cíle a jeden praktický: 1) Rekonstrukce vývoje italštiny od lidové latiny po završení nejdůležitějších změn v rovině fonologické, morfologické a syntaktické (zimní semestr); 2) charakteristika jednotlivých období literární italštiny od Duecenta po Novecento; 3) součástí přednášek je v letním semestru četba starých textů. Tyto texty budou k dispozici ke stažení – viz Rozbor starých italských textů.

Základní literatura:

Castellani, A. (2000) Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione, Bologna: il Mulino

Coletti, V. (1993) Storia dell’italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino: Einaudi

De Mauro, T. (1963, 19702) Storia linguistica dell’Italia unita, Bari: Laterza

Hamplová, S. (2002) Nástin vývoje italského jazyka, Praha: Karolinum

Maiden, M. (1995) A Linguistic History of Italian, Longman: London and New York (it. překlad Storia linguistica dell’italiano, Bologna: il Mulino, 1998)

Migliorini, B. (1960, 19986) Storia della lingua italiana, Milano: Bompiani

Rohlfs, G. (1966): Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti  (vol. I: Fonetica, vol. II: Morfologia, vol. III.: Sintassi e formazione delle parole), Torino: Einaudi

Tekavčić, P. (1972, 19802): Grammatica storica dell’italiano (vol. I: Fonematica, vol. II.: Morfosintassi, vol. III. Lessico), Bologna: il Mulino

Forma atestace: písemná zkouška (20 otázek vztahujících se ke krátkému textu z počátků lit. jazyka).

Program (shodný s okruhy otázek):

 • Proces romanizace; latina klasická a lidová (úvod / romanizace)
 • Fonologická rekonstrukce vývoje – obecná charakteristika
 • Vývoj vokalického systému
  • a) přízvučné samohlásky
  • b) nepřízvučné samohlásky
  • c) obecné jevy (diftongizace, vokálová harmonie, synkopa atd.)
 • Vývoj konsonantického systému
  • a) jednoduché souhlásky na začátku, uprostřed a na konci slova
  • b) konsonantické skupiny
  • c) vznik a vývoj geminovaných souhlásek
  • d) obecné jevy (asimilace, disimilace, metateze, proteze, epenteze)
 • Morfosyntaktická rekonstrukce – obecná charakteristika
 • Vývoj jmenných kategorií
 • Vznik a vývoj členu určitého a neurčitého
 • Utváření pronominálního systému
 • Vývoj slovesných kategorií
 • Adjektivum, adverbium, předložky a spojky v latině a v italštině – viz skriptum (nebude předmětem přednášky – na vyžádání kopie kapitol z Maidena 1995)
 • Slovotvorné postupy (derivace a kompozice ve vývoji)
 • Stručná charakteristika vývoje syntaxe

Letní semestr

 • Dějiny italského jazyka
 • Duecento a Trecento
 • Dante
 • Quattrocento a Cinquecento
 • Seicento a Settecento
 • Ottocento
 • Novecento